Privacy verklaring

Baljon Administratie respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten
van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege
volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd
met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om
hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website
van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen
analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is
zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen


Website (hierna ook “De website”): Baljon Administratie
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Baljon
Administratie, gevestigd te Steenbergen, kvk-nummer: 64161943.


Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet
gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 – De content van de website

 Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,
geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten
functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn
beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of
aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip
van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt
tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien
van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
– de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de
gehele of een gedeelte van de website
– alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is
met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
– de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren


Artikel 5 – Verantwoordelijkheden


De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw
eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en
uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien
zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
– vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
– vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
–  De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw
apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich
onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
– Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is
hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Baljon Administratie. Onder persoonsgegevens worden
verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een
identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of
sociale identiteit. 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de
beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van
uw bestellingen.


Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens


Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het
recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt
deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@baljonadministratie.nl
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,
waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact
kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw
verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan
deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens


In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en
waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld,
worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten,
waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van
deze privacyverklaring vallen.
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van
de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het
moment van het vragen van de gegevens.


Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te
ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@baljonadministratie.nl.
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te
onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere
daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder
is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur
zoals deze bij wet is bepaald.


Artikel 11 – Beeldmateriaal en aangeboden producten


Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen
rechten worden ontleend.


Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de
woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 13 – Contact


Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten
tot: Gabriëlle Baljon, info@baljonadministratie.nl