Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden bij overeenkomsten met
Baljon Administratie

1. BEGRIPSBEPALING

1.1 Baljon

Onder Baljon, de opdrachtnemer, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: freelance dienstverlener op het gebied van administratieve werkzaamheden in de breedste zin des woord. Specificaties omtrent inhoud, doel en tarief van de overeenkomst worden in de individuele overeenkomst vastgelegd.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 64161943.
Deze algemene voorwaarden worden bij het sluiten van een overeenkomst aan opdrachtgever ter hand gesteld.

1.2 Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

2. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden beschreven in de individuele overeenkomst tussen BALJON en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolger(s). Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Waar deze algemene voorwaarden niet voorzien, gelden de algemene voorwaarden voor Dienstverlening van de Kamer van Koophandel.

3. GRONDSLAG WERKZAAMHEDEN

3.1 Algemeen

BALJON zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting. BALJON is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De werkzaamheden worden verricht naar eigen inzicht en zonder toezicht van opdrachtgever. BALJON is dan ook vrij om binnen hetgeen is overeengekomen het afgesproken resultaat te realiseren.

3.2 Informatie verstrekking

Opdrachten uitgevoerd door BALJON zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht.

3.3 Planning

Om de uitvoering van een opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, dient de opdrachtgever alle relevante documenten en gegevens die nodig zijn om de opdracht goed uit te kunnen voeren, tijdig aan te leveren. Eventuele deadlines worden in de overeenkomst vastgelegd. Hiervan kan slechts in overleg afgeweken worden.

3.4 Kwaliteit

Opdrachtgever en BALJON zullen regelmatig de kwaliteit van de tot dan toe verrichte werkzaamheden evalueren.

4. HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING

BALJON kan de overeengekomen werkzaamheden voor eigen rekening geheel of gedeeltelijk door een ander laten verrichten, mits zij dit van te voren aan opdrachtgever heeft medegedeeld en opdrachtgever toestemming heeft verleend.
Opdrachtgever kan slechts toestemming weigeren, indien de andere persoon niet aan een aantal van tevoren tussen partijen overeengekomen objectieve criteria voldoet.
BALJON blijft aansprakelijk voor het met opdrachtgever overeengekomen resultaat alsof zij de desbetreffende werkzaamheden zelf heeft verricht.

5. MEDEWERKERS

De opdrachtgever geeft aan of en welke medewerkers van de eigen organisatie ter beschikking staan bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien geen medewerkers vooraf beschikbaar gesteld zijn, kan BALJON daartoe verzoeken indien de uitvoering van de opdracht daartoe aanleiding geeft. Het alsnog beschikbaar stellen van één of meerdere medewerkers van opdrachtgever aan BALJON ten behoeve van de uitvoering van de opdracht mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Indien daartoe noodzakelijk, naar het oordeel van BALJON en in overleg met opdrachtgever, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie BALJON kosteloos werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst  netwerkaansluiting.

6. TARIEVEN

6.1 Overeengekomen tarieven

De tarieven staan in de individuele overeenkomst aangegeven. Gedurende de contractueel overeengekomen projectduur zullen tarieven niet worden gewijzigd. Na afloop van de projectduur zullen in geval van een nieuwe overeenkomst de tarieven opnieuw in overleg worden bepaald. In de individuele overeenkomst genoemde tarieven zijn exclusief BTW en exclusief reis- en verblijfskosten.

6.2 Vergoeding onkosten

Opdrachtgever vergoedt aan BALJON de onkosten die zijn verbonden aan de goede uitvoering van de werkzaamheden. Dit kan mede betreffen de door BALJON in Nederland gemaakte reis- en verblijfskosten. De vergoeding van de reiskosten per kilometer worden opgenomen in de individuele overeenkomst. Reis- en verblijfskosten worden afzonderlijk gespecificeerd bij opdrachtgever in rekening gebracht. Reis- en verblijfskosten naar/in het buitenland worden door BALJON vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan opdrachtgever.

6.3 Vergoeding onkosten in geval van niet tijdig aangeleverde informatie

Indien de informatie die nodig is om de opdracht tijdig uit te kunnen voeren door de opdrachtgever niet op tijd wordt aangeleverd en dit leidt voor BALJON tot extra  werkzaamheden dan zullen deze extra uren aanvullend op de reeds vastgestelde individuele overeenkomst aan opdrachtgever worden gerapporteerd en doorbelast. Zie artikel 3.3.

6.4 Sociale verzekeringswetten en de Wet op de Loonbelasting

BALJON voert de werkzaamheden uit in de zelfstandige uitoefening van haar beroep of bedrijf. Dit betekent dat op de vermelde tarieven geen inhoudingen ingevolge de sociale verzekeringswetten en de Wet op de Loonbelasting zullen plaatsvinden. Het over het tarief verschuldigde bedrag aan premies en inhoudingen ingevolge de sociale verzekeringswetten en de Wet op de  Loonbelasting is voor rekening van BALJON.

7. FACTURERING

7.1 Uurtarief

Facturering vindt maandelijks plaats. Indien een uurtarief is afgesproken, zal aan het einde van de kalendermaand een urenregistratie door BALJON aan de opdrachtgever worden overhandigd. Indien zich tegenstrijdigheden in de administraties van opdrachtgever en BALJON voordoen, zal onmiddellijk overleg plaatsvinden.

7.2 Projecttarief

Facturering vindt plaats volgens de aangegeven voorwaarden in de individuele overeenkomst. Indien een projectprijs is afgesproken, zal na oplevering van de opdracht/het project worden gefactureerd conform de afspraken in de individuele overeenkomst.

8. BETALINGSVOORWAARDEN

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de facturering volledig en zonder enig beroep op korting. Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan BALJON de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de  opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten, welke voortkomen uit overeenkomst, tarieven en onkosten, naar redelijkheid en billijkheid voor rekening van de opdrachtgever. Gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten daarbij inbegrepen.

9. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT C.Q. MEERWERK

De opdrachtgever aanvaardt dat de  tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit  voortvloeiende werkzaamheden uit
te breiden of te wijzigen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd door BALJON.
Indien BALJON op verzoek of met  voorafgaande instemming van de  opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de  opdrachtgever worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van BALJON.

10. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van BALJON. Alle door BALJON genoemde  (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen BALJON en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

11. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde individuele overeenkomst en eventuele toegevoegde opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft BALJON vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde (maandelijkse) declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
BALJON mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. BALJON behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.
Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

12. INTELLECTUELE EIGENDOM

Basisdocumenten van BALJON die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van BALJON en kunnen slechts in de lopende individuele overeenkomst gebruikt worden.
Anderzijds gebruik kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van BALJON.

13. GEHEIMHOUDING

BALJON verbindt zich tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie, waarover zij uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden de beschikking heeft gekregen, op straffe van een direct opeisbare
boete van € 500,00 voor iedere overtreding onverminderd andere afspraken van opdrachtgever tot schadevergoeding. BALJON zal de vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Opdrachtnemer

BALJON is slechts aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade indien deze is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van BALJON bij de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst of van door haar hiertoe ingeschakelde derden.

14.2 Recht op schadevergoeding

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de  opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar niet later dan vijf werkdagen nadat opdrachtgever meent dat schade is ontstaan, schriftelijk meldt bij BALJON.

14.3 Ingebrekestelling

De aansprakelijkheid van BALJON wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever BALJON onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BALJON ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van
zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BALJON in staat is adequaat te reageren.

14.4 Maximale bedrag aansprakelijkheid

Indien de tekortkoming niet hersteld kan worden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de individuele overeenkomst.

15. SLOTBEPALING

Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke tussen BALJON en opdrachtgever mochten ontstaan, worden voorgelegd aan een de bevoegde Rechtbank.

Download deze Algemene Voorwaarden: